F.A.Q.

Welke vrijstelling wordt er toegepast in het groepscontract?

Afhankelijk van het contract en de premie die u betaalt, moet u een vrijstelling of franchise betalen. Dat is een bedrag dat u zelf moet betalen en waarvoor de verzekering niet tussenkomt. Er is duidelijk sprake van een opmars van de gedifferentieerde vrijstelling. Bij meer en meer verzekeraars is de vrijstelling voor een eenpersoonskamer een stuk hoger dan bij de keuze voor een meerpersoonskamer.

TIP

Zo vermijden verzekeraars de veelbesproken erelonen – die bij eenpersoonskamers zwaar doorwegen in de eindfactuur – en op die manier houden ze de schadestatistiek en de daaruit volgende premies onder controle. Dit is niet alleen in het voordeel van de verzekeringsmaatschappijen, maar ook voor het bedrijf, die zo premieverhogingen kan vermijden. Volgens onderzoek hanteert iets meer dan driekwart van de polissen een uniforme vrijstelling, met dezelfde vrijstelling voor een een- en een meerpersoonskamer.

Wat met voorafbestaande medische aandoeningen? Worden deze uitgesloten voor mijn mezelf en mijn medewerkers?

Normaal gebeurt de aansluiting bij een collectieve verzekering zonder dat een medische vragenlijst moet worden ingevuld. Er wordt met andere woorden geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd of gezondheidstoestand. Wie individueel een hospitalisatieverzekering aangaat, moet wel een vragenlijst invullen.

Bij het verlaten van de groepsverzekering, kan men de collectieve hospitalisatieverzekering individueel voortzetten. Men hoeft daarvoor geen medisch onderzoek te ondergaan en er geldt ook geen wachttijd, de tijd die erover gaat voor de verzekering in werking treedt. Een voorwaarde is wel dat je minstens twee jaar, zonder onderbreking, verzekerd moet zijn en dat je de aanvraag binnen 30 dagen na het verlies van de verzekering aanvraagt.

Derdebetalersysteem: Moeten je werknemers de rekening niet eerst zelf betalen?

De meeste verzekeringsmaatschappijen voorzien een derdebetalersysteem. De ene verzekeringsmaatschappij staat hierin al verder dan de andere. De kaartsystemen van DKV en AG bijvoorbeeld, zijn hierin het meest performant. 

Belangrijke tip: Weten de werknemers dat ze voor een opname naar het ziekenhuis moeten? Of worden ze onverwacht opgenomen? Even bellen met ons kantoor op ons gratis nr +32 50 40 80 60 is aangewezen zodat we nodige informatie omtrent franchise/ één- of tweepersoonskamer kunnen verschaffen. Het ziekenhuis stuurt ons de rekening, wij betalen ze. Je werknemer krijgt een kopie ter informatie.

Assurpharma: snellere terugbetaling geneesmiddelen

En wat met de geneesmiddelen die je werknemers voor en na hun ziekenhuisopname moeten gebruiken? Via  AssurPharma krijgen ze na de aangifte van hun hospitalisatie een brief met een barcode. De apotheker scant de barcode en stuurt zo alle informatie rechtstreeks naar ons. Je werknemer heeft geen papierwerk meer én krijgt zijn kosten sneller terugbetaald

Wat als een werknemer je bedrijf verlaat?

Gaan je werknemers met pensioen? Nemen of krijgen ze ontslag? Dan kunnen ze de collectieve hospitalisatieverzekering omzetten naar een  individuele hospitalisatieverzekering met dezelfde waarborgen. Voldoen ze aan alle wettelijke voorwaarden? Dan moeten ze geen medische vragenlijst invullen. 

Na een aangesloten periode van 2 jaar voldoet men doorgaans aan deze voorwaarden.

Afhankelijk van hun leeftijd moeten ze wel rekening houden met een duurdere premie. 

Hoe gaan we te werk wanneer iemand de groep verlaat?

Als werkgever kan je ons verwittigen van een groepsverlater via onze site.

Wij versturen automatisch een voorstel naar de groepsverlater. De offerte en berichtgeving wordt ook bewaard in het verzekeringsdossier. Zo ben je zeker dat er voldaan is aan de Wet Verwilghen. De Wet Verwilghen houdt in dat het bedrijf moet kunnen bewijzen dat de nodige formaliteiten voldaan zijn om een werknemer, die de groep verlaat, te informeren over een individuele verderzetting. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. 

Hospitalisatieverzekering voor eenmanszaken?

Onderneem je als natuurlijke persoon en heb je geen vennootschap? Ook dan kun je je personeelsleden een collectieve hospitalisatieverzekering als extralegaal voordeel geven. Voor jezelf en je gezin is er  de individuele hospitalisatieverzekering.

Is de hospitalisatieverzekering verplicht in België?

NEE. Elke inwoner van België is bij wet verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds naar keuze. De hoofdtaak van dit ziekenfonds bestaat erin een deel van de medische en gezondheidskosten terug te betalen (bijv. doktersbezoeken, consultaties bij de tandarts of kinesitherapiesessies).

De kosten van een hospitalisatie lopen vaak hoog op. In deze gevallen komt het ziekenfonds slechts gedeeltelijk tegemoet. De meeste Belgen kiezen dus voor een extra dekking tegen deze kosten, die vaak onverwacht zijn en vooral hoog kunnen oplopen.

De hospitalisatieverzekering heeft dus een aanvullend karakter en komt steeds tegemoet na de eerste vergoeding van het ziekenfonds. Ze zorgt er dus voor dat de verzekerde minder moet betalen en gespaard blijft van onvoorziene financiële zorgen.

Is de werkgever verplicht om een hospitalisatieverzekering aan te bieden?

NEE. Het aanbieden van een hospitalisatieverzekering aan de werknemers is een bovenwettelijk voordeel en de werkgever kan kiezen om het al dan niet aan te bieden. Bovenwettelijke voordelen zijn interessant voor de werkgever aangezien ze minder kosten aan socialezekerheidsbijdragen dan de betaling van een hoger loon.

De collectieve premie die een werkgever voor zijn werknemers betaalt in het kader van een collectieve hospitalisatieverzekering is ook voordeliger dan een individuele premie die de werknemer persoonlijk betaalt. Dat heeft gedeeltelijk te maken met het feit dat de verzekeraar het risico van de werkgever berekent op basis van een geheel van werknemers, terwijl een individu het risico alleen draagt. 

Dekt de hospitalisatieverzekering steeds een eenpersoonskamer?

NEE. Elk hospitalisatieverzekeringscontract heeft zijn eigen dekkingen en bijzonderheden. Verschillende zaken kunnen variëren naargelang de soort polis, zoals: een dekking in een tweepersoons- of eenpersoonskamer, het bedrag van het eigen risico dat bij een hospitalisatie wordt gevraagd, de duur van de ambulante zorgen in het kader van de hospitalisatie, het aantal zware ziekten die gedekt zijn in het contract, het terugbetalingsplafond bij een hospitalisatie, enz.

Sommige werkgevers bieden een dekking voor een tweepersoonskamer en geven de werknemers de mogelijkheid om deze dekking uit te breiden naar een eenpersoonskamer, tegen betaling van een kleine bijpremie.

Pensionering, ontslag, echtscheiding van een echtgenoot die een collectieve hospitalisatieverzekering genoot via het werk… Mag de werknemer in deze gevallen zijn hospitalisatieverzekering behouden?

JA. In geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst is de kans groot dat de werknemer de hospitalisatieverzekering verliest die verbonden is aan de beroepsactiviteit ( = verzekering via de werkgever). Om de verzekerden te beschermen, voorziet de wet Verwilghen echter in de mogelijkheid om het contract individueel verder te zetten.

Meestal dienen er voor deze voortzetting geen medische formaliteiten vervuld te worden en is er geen wachttijd of uitsluiting van bestaande aandoeningen, wanneer de werknemer 2 jaar of langer was aangesloten in het contract. De werknemer geniet dus gunstvoorwaarden voor zijn premie en zal dus ononderbroken en levenslang verzekerd zijn. Bovendien kan een verzekeraar een individuele hospitalisatieverzekering niet eenzijdig opzeggen of wijzigen.

Worden alle kosten voor ambulante verzorging gedekt door een hospitalisatieverzekering?

NEE. De meeste hospitalisatieverzekeringen dekken gemiddeld de kosten voor ambulante verzorging één tot drie maanden vóór en 2 tot 6 maanden na de hospitalisatie.

Deze kosten worden ‘ambulant’ genoemd omdat ze niet worden gemaakt tijdens de eigenlijke hospitalisatie. Het gaat bijvoorbeeld over consultaties bij de dokter of tandarts, kosten voor geneesmiddelen, tandprothesen of brilglazen.

Andere kosten voor ambulante verzorging die niet verbonden zijn aan een hospitalisatie kunnen eveneens gedekt worden door aanvullende verzekeringen.

Welke extralegale voordelen zijn, naast hospitalisatieverzekering, veelvoorkomend?

Een hospitalisatieverzekering en een groepsverzekering zijn courante extralegale voordelen. Maar werkgevers gaan soms nog bijkomende verzekeringen aan voor hun werknemers.

Gewaarborgd inkomen 

Is een werknemer langdurig arbeidsongeschikt door bijvoorbeeld een zware heelkundige ingreep of een ongeval, dan kan een verzekering gewaarborgd inkomen maken dat het inkomensverlies van die medewerker beperkt blijft. De wettelijke uitkering vermindert in de tijd en dat heeft belangrijke financiële gevolgen voor werknemers. Een extra verzekering kan dat probleem opvangen. Tijdens de duur van de arbeidsongeschiktheid wordt boven op de tussenkomst van het ziekenfonds een rente uitbetaald. De werkgever kan medewerkers tijdens hun langdurige afwezigheid daardoor bijvoorbeeld 70 procent van hun loon blijven garanderen.

Verzekering privéleven 

Soms is de scheidingslijn tussen werk en privéleven dun. Wat als uw werknemer tijdens een zakenreis wordt aangereden tijdens het joggen net voor een meeting in de buurt van het hotel? Voor zulke situaties kunnen ook de ongevallen van uw medewerkers tijdens hun privéleven worden verzekerd. Die verzekering strekt verder dan het raakvlak tussen werk en privé. Ze heeft betrekking op alle mogelijke ongevallen tijdens het sporten en klussen en tijdens de vakantie. Het moet wel om een ongeval gaan, dus er moet op basis van een ‘plots feit’ een lichamelijk letsel optreden.

Excedent arbeidsongevallen 

Zoals het woord ‘excedent’ aangeeft, is dit een dekking die kan worden afgesloten boven op de wettelijke dekking voor arbeidsongevallen. De wetgever topt namelijk de basis voor de berekening van de vergoedingen af op een wettelijk weddeplafond van 44.817 euro per jaar.